Keynote: Raymond Hettinger

Summary

Keynote by Raymond Hettinger.