Contribute Media
A thank you to everyone who makes this possible: Read More

Programovanie s LOGO-filozofiou ako model všeobecného vzdelávania pre všetky odbory

Description

Jean Piaget prišiel s konceptom "learning by doing" s cieľom zvýšiť motiváciu a trvanlivosť vedomostí a prehĺbiť chápanie študovaných objektov vďaka vlastnej aktivite v procese učenia sa. Seymour Papert obohatil tento koncept o "getting things to work" vo svojej implementácii výučby programovania v programovacom jazyku LOGO. My sme na ETH skombinovali tento prístup s konceptom "critical thinking", ktorý odmieta vyučovať hotové produkty vedy (fakty, modely, metódy,...), ale vyžaduje si učiť procesy ich vytvárania. Pre prípravu vzdelávania tisícky učiteľov základných a stredných škôl pre výučbu programovania, sme vyvinuli v rámci týchto výučbových konceptov prostredia na výučbu programovania, ako aj iných informatických tém a napísali k nim sériu učebníc. V tejto prednáške sa budeme venovať prostrediam TigerJython (dialekt Pythonu) a viacerým verziám jazyka LOGO (textovým i blokovým) a vysvetlíme proces ich tvorby z pohľadu potrieb výučby programovania. Predstavíme aj informatiku ako viac než 5000 rokov starú vedu a ozrejmíme jej prínos pre všeobecné vzdelanie a jej nenahraditeľnosť vo vzdelávaní budúcich generácii.

Details

Improve this page